Vejledninger

Her en liste over litteratur inden for emnet rehabilitering.
(almen rehabilitering og arbejdsrettet rehabilitering)

Angel S, Aadal L editors.
Rehabiliterende sygepleje: Fra begreb til klinisk praksis 
1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard; 2014.

Indhold: Sundhedspolitiske strategier / Bjarne Rose Hjortbak og Charlotte Handberg. Puk-Maria Holmgaard: Borgercentreret indsats. Tværfaglig organisering / Tove Kilde og Lena Aadal. Sanne Angel: Mennesket med behov for rehabilitering ; Borgerdeltagelse og -inddragelse. Kristian Alexander Jul Paaske: Empowerment. Lena Aadal: Læring. Marit Kirkevold: Sygeplejerskens roller og funktioner i rehabiliteringsprocessen. Lise Bjerrum Thisted: Mennesker med kræft. Borgere med KOL / Lene Bastrup Jørgensen og Marie Lavesen. Rikke Bælum Mortensen: Borgere med erhvervet hjerneskade. Anna-Louise Sollann Sørensen: Borgere med skizofreni. Selina Kikkenborg Berg: Borgere med hjertesygdom. Borgere med rygmarvsskade / Randi Steensgaard og Bodil Bjørnshave Noe. Bente Høy: Den ældre borger og hverdagsrehabilitering i et gerontologisk sygeplejeperspektiv. Annelise Norlyk: Familien og netværket

Sygepleje; rehabilitering; for sygeplejerskeuddannelse; dpli;

Loisel P, Anema JR, ebrary I.
Handbook of work disability: Prevention and Management 
New York: Springer; 2013.

Summary: As work is recognized as beneficial to people's well-being, its absence is being considered in greater detail. Increasingly, work disability is being understood as a public health issue, and work disability prevention is gaining strength as an aspect of occupational health.The Handbook of Work Disability overviews this emerging field in accessible and practical fashion. This timely volume offers current theory for understanding the determinants of work disability (regardless of illness or injury that keeps individuals from the workplace), and a template for interventions that benefit both patient and other stakeholders. Experts across multiple fields examine the lives of work disabled patients, analyze the societal and workplace burden of work disability, and review bedrock concepts of the disability and its prevention. Featuring assessment tools, evidence-based intervention strategies, and insights into disorder-specific populations, this is information useful to the practicing clinician, the researcher, and the trainee. Included in the Handbook: Pain, chronicity, and disability.Measuring outcomes in work disability prevention.The influence of care providers on work disability. Psychosocial factors for disability and return to work.Core components of return-to-work interventions.Plus issue-specific chapters on low back pain, TBI, mental illness, and cancer. The Handbook of Work Disability is a definitive reference for psychologists, therapists, and rehabilitation professionals, as well as administrators, researchers, and students

Arbejdsmarkedet; Funktionshæmmede; Forebyggelse; Rehabilitering

Maribo T, Vinther Nielsen C, Borg T editors.
Rehabilitering : en grundbog
2. udgave ed. Kbh.: Gad; 2016.

Indhold: Rehabiliteringsfeltet (Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv / Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo og Steen Bengtsson. Definitioner på rehabilitering / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Anette Marianne Larsen: Rehabilitering og lovgivningen. Finn Diderichsen: Behov for og resultat af rehabilitering - et befolkningsperspektiv) ; Væsentlige elementer i rehabilitering (ICF / Thomas Maribo, Lene Bastrup Lange og Claus Vinther Nielsen. Begreberne funktionsevne og funktionsevnenedsættelse / Tove Borg og Tóra H. Dahl. Funktionsevne og helbred i relation til det brede sundhedsbegreb / Tove Borg og Claus Vinther Nielsen. Kirsten Lomborg: Borgernes perspektiv på rehabilitering. Lisbeth Villemoes Sørensen: Samarbejde i rehabiliteringsprocessen. Charlotte Handberg: Rehabiliteringsprocessen. Vurdering af behov for rehabilitering / Thomas Maribo og Claus Vinther Nielsen. Tove Lise Nielsen: Målsætning i rehabilitering. Dokumentation i rehabilitering / Merete Tonnesen og Thomas Maribo. Birgitte Grønnegaard Jepsen: Omgivelsesfaktorer - en del af konteksten i rehabilitering ; Hverdagen og hverdagslivet - aktivitet og deltagelsesperspektivet i rehabilitering. Komplekse interventioner og rehabilitering / Lisa Gregersen Østergaard og Helle Terkildsen Maindahl) ; Anvendt rehabilitering (Carsten Hendriksen: Rehabilitering af gamle. Henrik Thiesen: Socialt udsatte og rehabilitering. Niels Ove Illum: Rehabilitering af børn. Merete Labriola: Arbejdsrettet rehabilitering. Dorte Gilså Hansen: Rehabilitering i almen praksis. Kommunalt forankret rehabilitering: Henning Langberg, Hella Obel og Annette Tzfanya. Sygehusbaseret rehabilitering / Annemette Krintel Petersen og Sussie Lausten. Henning Langberg: Rehabilitering, velfærdsteknologi og telerehabilitering) ; Forskellige faggruppers tilgang til rehabilitering (De professionelle faggruppers kernekompetencer i forbindelse med rehabilitering / Torben Østergaard Christensen et. al

Genoptræning; rehabilitering; social forsorg; sundhedsvæsen; for sundhedspersonale; for sygeplejerskeuddannelse; for sundhedsfaglig uddannelse; for fysioterapeutuddannelse; for ergoterapeutuddannelse;

Marselisborgcentret, Rehabiliteringsforum Danmark. Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet 
Århus: Marselisborgcentret; 2004.

Præsentation af en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet samt anbefalinger til udvikling af rehabilitering i Danmark. På omslaget: Rehabiliteringsforum Danmark. Findes også på internet PDF-format. Med litteraturhenvisninger.

Rehabilitering; social forsorg; Danmark;

Modvig J, Toftgaard Jensen B, Vinther Nielsen C editors.
Klinisk socialmedicin og rehabilitering.
1. udgave ed. Kbh.: FADL; 2011.

Indhold: Klinisk socialmedicin og rehabilitering ; Funktionsevne ; Journalen i klinisk socialmedicin og rehabilitering / Claus Vinther Nielsen, Jens Modvig og Britt Toftgaard Jensen. Bjarne Thyssen Jørgensen: Samordning og koordination i sundhedsvæsenet. Tine Boesen Larsen: Det socialt-lægelige samarbejde. Funktionsevnemåling / Carsten Hendriksen og Kirsten Avlund. Rehabiliteringsplaner / Carsten Hendriksen og Anette Larsen. Indsatsområde børn / Dorte Balle Rubak og Claus Malta Nielsen. Anette Larsen: Voksne, omsorgsydelser og behandlingstilskud ; Voksne, offentlig forsørgelse. I arbejde med helbredsmæssige og sociale begrænsninger / Vibeke Jensen og Jens Tølbøll Mortensen. Carsten Henriksen: Ældre. Finn Diderichsen: Sårbarhed i rehabilitering. Marie Nørredam: Indvandreres og flygtninges sundhed. Hjemløse og hjemløshed /Preben Brandt og Henrik Thiesen. Torturofre / Jens Modvig og Claus Vinter Nielsen. Claus Malta Nielsen: Truede børn. Ulrik Steen: Funktionelle tilstande. Vold og sædelighedsforbrydelser / Ole Ingemann-Hansen og Annie Vesterby. May Olofsson: Sårbare gravide. Alkoholmisbrug og -afhængighed / Ulrik Becker og Anette Søgaard Nielsen. Peter Ege: Stofmisbrug og -afhængighed

Klinisk socialmedicin; socialmedicin; rehabilitering; undervisningsmaterialer; for lægeuddannelse;

Rehabiliteringsforum Danmark
Rehabilitering i Danmark 2010-beskrevet gennem praksishistorier, november 2010.

80 personer fra ca. 50 forskellige offentlige og private organisationer har skrevet historier til "Rehabilitering i Danmark 2010 - beskrevet gennem praksishistorier". De rummer bl.a. levende eksempler på danskere, der enten er kommet i klemme i systemet pga. manglende rehabilitering eller har oplevet et godt rehabiliteringsforløb.

Regeringen har i 2009 som led i den centrale understøttelse af kommunernes opgaveløsning inden for den gældende lovgivning og inden for de nuværende økonomiske rammer nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Arbejdsgruppen skulle jf. kommissoriet udarbejde en vejledning til kommunerne om rehabilitering inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner indgik den 12. maj 2009 en politisk aftale om en fælles strategi for at sikre udbredelse af initiativer, der kan sikre målrettede, veltilrettelagte og sammenhængende forløb for patienter med behov for rehabilitering.

Schrøder I, Schultz Petersen K editors.
Sociologi og rehabilitering
1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard; 2012.

Indhold: Sociologi som vidensområde i rehabilitering / Inger Schrøder & Kirsten Schultz Petersen. Omgivelser (Rettigheder og ligebehandling / Kirsten Schultz Petersen & Inge Møller Madsen. Tilgængelighed og kompensation / Inger Kirk Jordansen & Mary Petersen. Anne-Le Morville: Boligen som ramme om hverdagslivet. Lokalsamfund og sociale netværk / Pernille Tanggaard Andersen & Line Folsgaard Petersen) ; Individuelle aspekter og personlige faktorer (Elisabeth Kampmann: Socialisering og identitet. Multikulturel forståelse og etnicitet / Lisa Skytt Andersen & Helle Flindt. Niels Ploug: Social ulighed, sociale klasser og social arv) ; Krop, aktivitet og deltagelse (Funktionsnedsættelse, krop og identitet / Elisabeth Bomholt Østergård & Kirsten Jessen. Line Folsgård Petersen: Hverdagsliv og betydningsfulde aktiviteter. Deltagelse i arbejdslivet / Janna Sylvestersen & Claus Sevel. Fysisk aktivitet, motion, idræt og leg / Bente Andersen & Stinne Fraas) ; Rehabiliteringsprocessen (Sygdom, sundhed og handicap / Elisabeth Kampmann & Inger Birthe Toft Bjørnlund. Rammer og vilkår for rehabilitering / Inge Storgaard Bonfils & Jette Bangshaab. Aktører i rehabiliteringsprocessen / Jette Thuesen & Agnete Neidel. Dilemmaer og spændingsfelter i rehabilitering / Inger Schrøder & Jette Bangshaab)

Rehabilitering; lærebøger; for ergoterapeutuddannelse; for fysioterapeutuddannelse;

Schultz Petersen K, Hansen B,f.1961-06-21, Hedeager Momsen A. Arbejdsfastholdelse og inklusion 
1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard; 2016.

Indhold: Arbejdsfastholdelse og inklusion som terapeutisk arbejdsområde ; Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ; Arbejdets betydning ; Personlige faktorer og deres betydning for arbejdsevne ; Sygefravær, fastholdelse og arbejdspladsens betydning ; Fastholdelsesforløb via jobcenter og på arbejdspladsen ; Inklusion på arbejdsmarkedet ; Modeller ; Redskaber til vurdering af funktionsevne, arbejdsevne og arbejdsomgivelser ; Interventioner; inklusion; sygefravær; sygemeldte; langtidssyge; arbejdsliv; arbejdsfastholdelse; arbejdsmarkedet; for ergoterapeutuddannelse; for ergoterapeuter; for fysioterapeutuddannelse; for fysioterapeuter;

Socialministeriet. Vejledning om kommunal rehabilitering.: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2011
I 2011 udkom den tværministerielle vejledning om kommunal rehabilitering. Vejledningen har fokus på kommunernes opgaver i forhold til at rehabilitere borgere i alle aldersgrupper.
Ifølge Ministeriet for sundhed og forebyggelse skal vejledningen understøtte kommunens opgaveløsning, herunder at alle borgere, uanset deres alder, funktionsevne og boform, sikres adgang til den rette rehabiliterende indsats på social-, beskæftigelses-, undervisnings- og sundhedsområdet, og at der sikres sammenhæng i de rehabiliterende indsatser. Vejledningen har også til formål at give borgere og pårørende et overblik over de kommunale rehabiliteringsindsatser.
Vejledningen beskriver det eksisterende regelsæt, formålet med rehabilitering, og typiske indsatser i rehabiliteringsforløb, ligesom den indeholder eksempler på tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer og kommunale forvaltningsområder. Findes også på internettet i PDF-format. 

Se også References i bøger på området.