Tilbud om temadage, oplæg og undervisning relateret til praksis

Herunder kan du se vores faste tilbud om oplæg og undervisning. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker temadage eller undervisning målrettet disse temaer. Der er mulighed for at skræddersy oplæg efter jeres ønske.

Formen på undervisningen afhænger af målgruppe, gruppestørrelse og jeres ønsker, ligesom sammensætningen af undervisere afhænger af tema og jeres ønsker og behov.

Forskning og Udvikling laver forskning, reviews, undersøgelser og evaluering indenfor rehabiliteringsområdet. Hvis du har ønsker om at blive klogere på egen praksis, få mere viden i dybden eller få evalueret en indsats, er du velkommen til at henvende dig til os.

Kontakt:

Projektsekretær Inger Hornbech
Tlf. 7841 4440, mobil 4028 8134 eller e-mail: Inger.Hornbech@stab.rm.dk

Forespørgsel om undervisning/oplæg vedrørende "Rehabilitering i din praksis" kan også ske via denne kontaktformular.  

Kontaktformular

 

Rehabiliteringsbegrebet og borgerens hverdagsliv

Indhold:
Hvad er rehabilitering? I undervisningen gennemgår vi definitioner og centrale elementer af rehabilitering. Vi sætter fokus på borgerens hverdagsliv samt rehabiliteringsprocessens udfordringer, barrierer og muligheder. 

Oplægsholdere: 
Merete Tonnesen, konsulent, antropolog.
Claus Vinther Nielsen, professor, overlæge, ph.d.

Målsætning i rehabilitering

Indhold: 
Målsætning er en grundsten i rehabilitering, men samtidig et område, som mange fagfolk finder udfordrende. Vi holder oplæg og laver temadage med følgende indhold:

  • Grundlæggende om målsætning i rehabilitering

  • International forskning omkring målsætning: de seneste trends

  • Målsætning i det tværfaglige samarbejde

  • Motivation, borgerinddragelse og etik

  • Konkrete redskaber til brug i målsætning

Oplægsholder:
Merete Tonnesen, konsulent, antropolog.

Download flyer om målsætning i rehabilitering her. 

Rehabiliteringsplanen - det faglige indhold

Indhold:
Rehabiliteringsplanen samler tværfaglig dokumentation i et borgerforløb. Men hvilket fagligt indhold og hvilke overskrifter, skal der være i en rehabiliteringsplan? Hvordan sikrer vi, at dokumentationen er relevant, præcis og rettidig? Hvad er vigtigt at udrede og dokumentere i vores felt? 

Med udgangspunkt i WHO’s arbejde med ICF, arbejder vi med internationale anbefalinger til udredning og dokumentation, og holder disse op mod praksis på din arbejdsplads.

På specifikke områder, hvor der ikke er anbefalinger fra WHO, er der mulighed for at lave workshop-dage, hvor vi vha. Delfi-metoden udvikler et udrednings- og dokumentationsværktøj, der passer til din arbejdsplads.

Oplægsholder: 
Merete Tonnesen, konsulent, antropolog.

Organisering af rehabilitering - sammenhængende forløb

Indhold: 
Indsatser i et rehabiliteringsforløb har udgangspunkt i den enkelte borgers sammensatte problemer, og kræver ofte involvering af flere fagprofessioner og sektorer. Oplægget handler om muligheder, udfordringer og barrierer i organiseringen af rehabiliteringen. Herunder drøfter vi tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og ser på redskaber, som kan medvirke til sammenhængende indsatser.

Oplægsholder: 
Merete Tonnesen, konsulent, antropolog.

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Indhold:
Evaluering er en vigtig komponent i rehabilitering. Virker indsatsen for den enkelte - for målgruppen som helhed? Hvordan skal vi vurdere effekten af indsatsen? Oplægget tager udgangspunkt i de overvejelser, der er relevant at have, når vi arbejder med evaluering af rehabiliteringsindsatsen, herunder brug af ICF som referenceramme. Med udgangspunkt i jeres erfaringer og jeres praksis, drøfter vi mulige metoder til effektmåling.

Oplægsholdere: 
Anne-Mette Momsen, forsker, fysioterapeut, ph.d. 
Merete Tonnesen, konsulent, antropolog

Arbejdsrettet rehabilitering – samarbejde om arbejdsfastholdelse og inklusion

Indhold: 
Deltagelse i arbejdslivet er en del af vores kultur og udgør en stor del af vores hverdag. Arbejde er samtidig et vigtigt grundlag for personlig og faglig identitet, som er afgørende for, hvordan vi opfatter os selv. Sygefravær, derimod, kan have store konsekvenser for den enkelte, familien og arbejdspladsen og samfundet. Flere studier har undersøgt, hvad der får sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Vi vil ud fra et oplæg til diskussion sætte fokus på eksempelvis:

  • Muligheder for arbejdsfastholdelse ved sygefravær.

  • Betydningen af samarbejde mellem kommunale forvaltninger og sundhedsvæsenet.

  • Betydningen af at inddrage arbejdspladser i indsatser

  • Forebyggelse af eksklusion for personer med kræft, problemer med bevægeapparatet eller mentale helbredsproblemer

Vores oplæg kan lægge op til diskussion af, hvad rehabilitering af sygemeldte skal omfatte for at være effektivt.

Oplægsholdere: 
Pernille Pedersen, forsker, cand.scient.san, ph.d. 
Anne-Mette Momsen forsker, fysioterapeut, ph.d.