Tilbud om temadage, oplæg og undervisning relateret til praksis

Herunder kan du se vores faste tilbud om oplæg og undervisning.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker temadage eller undervisning målrettet disse temaer.

Formen på undervisningen afhænger af målgruppe, gruppestørrelse og jeres ønsker, ligesom sammensætningen af undervisere afhænger af tema og jeres ønsker og behov.

Forespørgsel om undervisning/oplæg vedrørende "Rehabilitering i din praksis" kan ske på dette link.  

Kontaktformular

 

Rehabiliteringsbegrebet og borgerens hverdagsliv

Indhold:
Hvad er rehabilitering? I undervisningen gennemgår vi definitioner og centrale elementer af rehabilitering. Vi sætter fokus på borgerens hverdagsliv samt rehabiliteringsprocessens udfordringer, muligheder og barrierer, der har betydning ved implementering af begrebet i praksis.

Oplægsholdere: 
Merete Tonnesen konsulent, antropolog,
Claus Vinther Nielsen, Forskningschef, professor, overlæge, ph.d.

Målsætning i rehabilitering

Indhold: 
I 2016 sætter vi fokus på målsætning i rehabilitering. Vi holder oplæg og laver temadage med følgende indhold:

 

  • Grundlæggende om målsætning i rehabilitering

  • International forskning omkring målsætning: de seneste trends

  • Målsætning i det tværfaglige samarbejde

  • Motivation, borgerinddragelse og etik

  • Konkrete redskaber til brug i målsætning

Oplægsholdere:
Thomas Maribo klinisk lektor, seniorforsker, ph.d., 
Merete Tonnesen konsulent, antropolog.

Download flyer om målsætning i rehabilitering her. 
For øvrige forespørgsler omkring målsætning - brug venligst kontaktformularen på denne side.

Rehabiliteringsplanen - det faglige indhold

Indhold:
Rehabiliteringsplanen samler tværfaglig dokumentation i et borgerforløb. Men hvilket fagligt indhold og hvilke overskrifter, skal der være i en rehabiliteringsplan? Hvordan sikrer vi, at dokumentationen er relevant, præcis og rettidig? Hvad er vigtigt at udrede og dokumentere, når vi arbejder på senhjerneskadeområdet? Eller når vi arbejder med multihandicappede børn? Eller i Ældreplejen?

Med udgangspunkt i WHO’s arbejde med ICF arbejder vi med internationale anbefalinger til udredning og dokumentation, og holder disse op med praksis på din arbejdsplads.

På specifikke områder, hvor der ikke er anbefalinger fra WHO, er der mulighed for at lave workshop-dage, hvor vi vha. Delfi-metoden udvikler et udrednings- og dokumentationsværktøj, der passer til din arbejdsplads.

Oplægsholder: 
Merete Tonnesen konsulent, antropolog.

Organisering af rehabilitering - sammenhængende forløb

Indhold: 
Indsatser i et rehabiliteringsforløb har udgangspunkt i den enkelte brugers sammensatte problemer, og kræver ofte involvering af flere fagprofessioner og sektorer. Oplægget handler om muligheder, udfordringer og barrierer i organiseringen af rehabiliteringen. Herunder drøfter vi tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og ser på, om forløbskoordinering kan medvirke til sammenhængende indsatser.

Oplægsholder: 
Merete Tonnesen, konsulent, antropolog.

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Indhold:
Evaluering er en vigtig komponent i rehabilitering. Virker indsatsen for den enkelte, for målgruppen som helhed? Hvordan skal vi vurdere effekten af indsatsen? Oplægget tager udgangspunkt i de overvejelser, det er relevant at have, når vi arbejder med evaluering af rehabiliteringsindsatsen, herunder brug af ICF som referenceramme. Vi drøfter jeres nuværende praksis.

Oplægsholdere: 
Anne-Mette Momsen, forsker, fysioterapeut, ph.d., 
Merete Tonnesen konsulent, antropolog

Arbejdsrettet rehabilitering – samarbejde om arbejdsfastholdelse og inklusion

Indhold: 
Deltagelse i arbejdslivet er en del af vores kultur og udgør en stor del af vores hverdag. Arbejde er samtidig et vigtigt grundlag for personlig og faglig identitet, som er afgørende for, hvordan vi opfatter os selv. Sygefravær, derimod, kan have store konsekvenser for den enkelte, familien og arbejdspladsen og samfundet. Flere studier har undersøgt, hvad der får sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Vi vil ud fra et oplæg til diskussion sætte fokus på eksempelvis:

  • Muligheder for arbejdsfastholdelse ved sygefravær.

  • Betydningen af samarbejde mellem kommunale forvaltninger og sundhedsvæsenet.

  • Betydningen af at inddrage arbejdspladser i indsatser

  • Forebyggelse af eksklusion for personer med kræft, problemer med bevægeapparatet eller mentale helbredsproblemer

Vores oplæg kan lægge op til diskussion af, hvad rehabilitering af sygemeldte skal omfatte for at være effektivt.

Oplægsholdere: 
Pernille Pedersen ph.d., cand.scient.san, 
Anne-Mette Momsen forsker, fysioterapeut, ph.d.

Forskning og undersøgelser

Forskning og Udvikling laver forskning, reviews, undersøgelser og evaluering indenfor rehabiliteringsområdet. Hvis du har ønsker om at blive klogere på egen praksis, få mere viden i dybden eller få evalueret en indsats, er du velkommen til at henvende dig til os.

Kontakt:

Projektsekretær Inger Hornbech
Tlf. 7841 4440, mobil 4028 8134 eller e-mail: Inger.Hornbech@stab.rm.dk