Der er behov for at styrke rehabilitering som praksis og sikre fælles forståelse for, hvad rehabilitering er på tværs af sektorer og forvaltningsområder.

En tværgående ekspertgruppe har arbejdet med centrale temaer, udfordringer og dilemmaer, der berører både praksis, udvikling og forskning i rehabilitering. Gruppen bestod af repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområderne samt personer og pårørende med erfaring fra rehabilitering.

"Hvidbog om rehabilitering" (marts 2022) henvender sig til alle med interesse for praksis, forskning, udvikling, uddannelse og ledelse i rehabilitering. Hvidbogen søger at skabe konsensus om begrebet og belyse udfordringer i dansk rehabilitering. Med hvidbogen præsenteres en definition af rehabilitering, der er enighed om i Danmark.

Her kan du se de to hyppigst anvendte definitioner på rehabilitering i Danmark:

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.
Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter.
Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

De fem anbefalinger

Desuden præsenteres herunder fem anbefalinger som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet (se også kapitel 10 i Hvidbog om rehabilitering):

1.
Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.
2.
Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandt andet sårbare grupper, børn og pårørende.
3.
Styrk den faglige kvalitet gennem vidensbasering, systematisk dataindsamling og monitorering samt nationale kriterier for rehabiliteringskompetencer.
4.
Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.
5.
Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres.

DEFACTUM, Region Midtjylland, REHPA, Region Syddanmark og Syddansk Universitet og MarselisborgCentret i Aarhus har fungeret som sekretariat for arbejdet. Arbejdet er økonomisk støttet af VELUX FONDEN.

Hvidbog og rehabilitering er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark.
Du kan bestille et eksemplar via deres hjemmeside

 

World Health Organization

"Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund"

Kilde: World Report on Disability, 2011 – World Health Organization & The World Bank, ©WHO, 2011.

Denne definition anvendes af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

Der er forskelle og ligheder mellem de to definitioner. Der har derfor været debat om, hvilken definition, der bør benyttes i dansk sammenhæng.

Begge definitioner fokuserer på:

  • Det enkelte menneskes funktionsevne, der er centrum i rehabilitering.

  • Rehabilitering handler om indsatser der skal forbedre funktionsevnen.

Der er imidlertid også forskelle. I hvidbogens definition er et centralt element samarbejdsprocessen, mens WHO omhandler redskaber. WHO går videre end hvidbogen og omhandler vedligeholdelse af den bedst mulige funktionsevne.
Målet med rehabilitering er i Hvidbogen et selvstændigt og meningsfuldt liv (borgerens hele livssituation og beslutninger), mens det i WHO-definitionen er menneskers uafhængighed og selvbestemmelse. Hvidbogen har fokus på et selvstændigt og meningsfuldt liv, mens WHO har fokus på frihed og autonomi.
Centralt i Hvidbogen er den tidsbestemte og målrettede samarbejdsproces, der ikke omtales i WHO.