Rehabilitering

Udviklingen sker i et samspil med de aktuelle aktører på området. Herunder en bred vifte af sundhedsprofessionelle, samarbejdspartnere på sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet og ikke mindst de borgere udviklingen skal komme til gavn.

Forskningen finder sted såvel nationalt som internationalt, hvor ambitionen er en målrettet viden om rehabilitering, som er anvendelsesorienteret og borgerrettet.

Formidlingen af vores viden sker gennem videnskabelige publikationer, konferencer og indsatser i praksis.

Definition af rehabilitering

Med Hvidbog i Rehabilitering fra 2015 præsenteres en definition af rehabilitering, der er enighed om i Danmark. Definitionen lyder således:

"Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter.

Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation."

Anbefalinger til at løfte rehabilitering

Fem anbefalinger til at løfte rehabilitering

Hvidbog om Rehabilitering indeholder i alt fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte området. De fem anbefalinger arbejdes der videre med i en Tænketank.

Tænketanken har fokus på, hvordan de 5 anbefalinger kan udmøntes i praktiske handlinger og implementering. Arbejdet planlægges og koordineres af et sekretariat og finansieres af Rehabiliteringsforum Danmark.

De fem anbefalinger er:

  1. Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.
  2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandt andet sårbare grupper, børn og pårørende.
  3. Styrk den faglige kvalitet gennem vidensbasering, systematisk dataindsamling og monitorering samt nationale kriterier for rehabiliteringskompetencer.
  4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.
  5. Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres.

Læs mere om Tænketanken hos Rehabiliteringsforum